Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost PAN elektro, s.r.o., Nádražní 313, 251 64 Mnichovice, IČ: 26781450, DIČ: CZ26781450, od 04.06.2003 zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93334 (dále jen „správce“). Správce tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

1.    Kontaktní údaje správce

Správce lze kontaktovat písemně přímo na adrese sídla nebo elektronicky na emailu info@panelektro.cz.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.    Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou správcem zpracovány pro následující účely:

 1. Plnění smluvních povinností.
 2. Realizace vzájemných obchodních vztahů.
 3. Vzájemná komunikace a informování.
 4. Ochrana právních nároků správce.

3.    Právní základ pro zpracování osobních údajů

 1. Nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
 2. Nezbytnost zpracování pro účely oprávněného zájmu správce, kterým je ochrana právních nároků správce v případě sporu s obchodním partnerem.

4.    Kategorie dotčených osobních údajů

Správce zpracovává takové údaje svých obchodních partnerů, aby mohl řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohl efektivně komunikovat se svými obchodními partnery.

Správce tak zpracovává následující kategorie osobních údajů:

 1. Základní identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození, bydliště).
 2. Kontaktní údaje (email, telefonní číslo, kontaktní a fakturační adresa).
 3. Informace ze záznamu telefonických hovorů a jiné komunikace.
 4. Další informace, které zákazníci sdělí správci v průběhu obchodního vztahu (např. fotodokumentace poškozeného zboží…).

5.    Příjemci osobních údajů

Kromě správce mohou být osobní údaje poskytnuty:

 1. osobám, které se podílejí na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy se správcem.
 2. oprávněným státním orgánům
 3. externím smluvním subjektům ověřujícím pro správce daňovou a účetní agendu (účetní audity).

6.    Doba, po kterou budou osobní údaje u správce uloženy

Osobní údaje budou u správce uloženy po celou dobu trvání vzájemného vztahu se správcem a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů správce, která nepřekročí 4 roky.

7.    Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí

Osobní údaje jsou získávány od subjektů údajů, ze smluvní dokumentace uzavřené mezi správcem a subjektem údajů a dále z veřejně dostupných rejstříků, evidencí nebo webových stránek.

8.    Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. K osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

9.    Práva subjektu údajů

Správce tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány, má následující práva:

 • právo dotazovat se správce na uchovávání a zpracování svých osobních údajů
 • právo na přístup k osobním údajům týkající se subjektu
 • právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
 • právo získat osobní údaje, které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo přenositelnosti takových údajů k jinému správci
 • právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů
 • právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.02.2020.