Obchodní podmínky

1          Všeobecná ustanovení

1.1  Tyto podmínky a reklamační řád internetového obchodu (dále jen „všeobecné obchodní podmínky“ nebo „VOP“) platí pro nákup v internetovém obchodu, který provozuje společnost PAN elektro, s.r.o. na internetové adrese http://eshop.panelektro.cz/.

1.2    Kontaktní údaje provozovatele internetového obchodu (dále jen „prodávající“):

Společnost:           PAN elektro, s.r.o.

Sídlo:                     Nádražní 313, 251 64 Mnichovice

IČ:                          26781450

DIČ:                       CZ26781450

Číslo účtu:             194300115/0300 (účet je zveřejněný v registru plátců DPH)

E-mail:                    info@panelektro.cz

Tel:                         (+420) 323 602 764

Společnost je vedena v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93334. 

1.3   Je-li kupujícím koncový spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanským zákoníkem“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

1.4  Je-li kupujícím podnikatelský subjekt, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami Občanským zákoníkem, přičemž ustanovení § 2158 až § 2174 se nepoužijí.

1.5   Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, rozumí jim a že s nimi souhlasí. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. V případě nesouhlasu s nimi není možné nákup v internetovém obchodu provést.

2           Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1    Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky, zboží nebo poskytuje služby.

2.2    Kupujícím podle článku 1 odstavce 1.4 je každý, kdo při registraci nebo v průběhu objednávky uvede, že „nakupuje na firmu“ a vyplní platné identifikační číslo společnosti (IČ). Zároveň se má za to, že předmět koupě se týká jeho podnikatelské činnosti.

2.3    Předmět koupě (dále též jen „zboží“) – předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva. Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není odborná montáž ani uvedení do chodu. Informace o zboží jsou dostupné v internetovém obchodu nebo na vyžádání. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu.

2.4    Ceny mají charakter smluvních cen. U každého zboží jsou uváděny ceny bez DPH i včetně DPH. Ceny za dopravu a dobírku jsou uvedeny pouze včetně DPH.

2.5   Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací tohoto návrhu, to znamená potvrzením objednávky ze strany prodávajícího doručeným na e-mail, který kupující uvedl při nákupu / registraci.

2.6    V případě, že se potvrzení objednávky vrátí prodávajícímu e-mailem jako nedoručitelné, nedojde k uzavření kupní smlouvy. V případě, že se potvrzení objednávky prodávajícímu e-mailem nevrátí, má se za to, že bylo řádně doručeno. Tímto okamžikem mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

2.7   V případě, že se po potvrzení objednávky ukáže, že údaje zadané kupujícím nebyly správné (např. neexistující adresa), pokusí se prodávající zkontaktovat kupujícího prostřednictvím telefonu (pouze tel. čísla z ČR a SR). Pokud se takto kupujícího nepodaří zkontaktovat, vyzve prodávající kupujícího prostřednictvím e-mailu, aby se s prodávajícím spojil a údaje opravil. Pokud se kupující do tří pracovních dnů s prodávajícím nespojí, odstupuje prodávající od smlouvy.

2.8    Pokud budou údaje zadané kupujícím vzbuzovat u prodávajícího pochybnosti o jejich pravdivosti, vážnosti záměru kupujícího, nebo bude objednávané množství neobvyklé, vyhrazuje si prodávající právo požadovat po kupujícím zálohu nebo platbu předem. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu písemně na e-mailovou adresu – zašle ji jako cenovou nabídku. Uzavření obchodu se pak bude řídit podmínkami uvedenými v této cenové nabídce.

2.9    V případě, kdy kupující zjistí v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího chyby nebo nesrovnalosti, informuje o této skutečnosti prodávajícího e-mailem nebo telefonicky bez zbytečného prodlení. Prodávající se zavazuje bez zbytečného prodlení chyby nebo nesrovnalosti odstranit. Pokud bude prodávající trvat na správnosti údajů v potvrzení objednávky (chybně uvedený údaj v internetovém obchodu), má kupující právo odstoupit od smlouvy. V případě, že zboží bylo již kupujícímu odesláno a kupující od smlouvy odstoupí, náklady na dopravu půjdou k tíži prodávajícího.

2.10  V případě, kdy prodávající zjistí, že údaje v internetovém obchodu (např. dostupnost zboží, technické parametry…) neodpovídají skutečnosti, zašle prodávající bez zbytečného prodlení kupujícímu místo akceptace objednávky cenovou nabídku s opravenými údaji (např. aktuálními dodacími termíny). Kupní smlouva pak bude uzavřena akceptací cenové nabídky kupujícím dle podmínek uvedených v cenové nabídce.  

2.11  Změny a doplňky v již učiněné objednávce, ať k nim má dojít před akceptací objednávky prodávajícím či po této akceptaci, musí být učiněny prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky a odsouhlaseny oběma stranami.

3           Práva a povinnosti smluvních stran

3.1    Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost dodat kupujícímu předmět koupě a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží, náklady na doručení a DPH.

3.2     Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

3.3    V případě, že zboží bude zasláno kupujícímu dopravcem nabídnutým prodávajícím v internetovém obchodu, ručí za poškození při přepravě prodávající. Kupující je však povinen při převzetí zboží překontrolovat úplnost a neporušenost přepravního obalu. V případě jakýchkoli pochybností je kupující povinen učinit s dopravcem záznam o poškození a postupovat podle pokynů dopravce a podle článku 5. odstavce 5.3. a dále těchto VOP.

3.4     V případě převzetí poškozeného balíku bez odpovídajícího záznamu podepsaného dopravcem, nelze uplatňovat u prodávajícího právo na záruční opravu poškozeného zboží.

3.5   V případě, že zboží bude zasláno kupujícímu dopravcem určeným kupujícím, přechází nebezpečí poškození zboží na kupujícího odevzdáním zboží přepravci.

3.6    Dopravce, nabídnutý prodávajícím v internetovém obchodu, je oprávněn jménem prodávajícího provádět inkasní služby – vybírat od kupujícího dobírku za zboží. V případě využití dopravce učeného kupujícím může prodávající trvat na úhradě předem.

3.7     V souladu s § 1829 odstavcem 1 Občanského zákoníku má kupující podle článku 1, odstavce 1.3 těchto VOP právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta pro odstoupení začne běžet ode dne převzetí zboží kupujícím, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu e-mailem oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě kupující ponese náklady spojené s navrácením zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

3.8     Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává.
  2. výrazným způsobem se změnila cena zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

4           Platební podmínky

4.1    Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného. Úhradu lze provést v hotovosti, platbou předem nebo úhradou dobírky.

4.2    Při uzavření rámcové smlouvy o odběru zboží na fakturu, lze odebírat zboží na fakturu se splatností a obchodními podmínkami sjednanými v uzavřené rámcové smlouvě.

5           Termín dodání a doprava

5.1    Při osobním odběru bude zboží zákazníkovi vydáno v pracovní dny pouze v rámci ČR v čase od 8:00 do 16:30 na adrese sídla společnosti. Doporučujeme předem dohodnout s prodávajícím termín vyzvednutí zboží.

5.2    Zboží, které je skladem, je obvykle odesíláno následující pracovní den. U zboží, které skladem není, je termín potvrzen dodatečně po sjednání termínu s dodavatelem tohoto objednaného zboží.

5.3     Kupující je povinen při převzetí zboží provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky.

5.4    Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím zjištěny zjevné znaky poškození, není kupující povinen zásilku převzít. Musí však sepsat s dopravcem zápis o škodě a je vhodné zajistit fotodokumentaci poškození. Poškození zásilky při přepravě pak nahlásí kupující prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Toto hlášení o poškození se doporučuje zaslat prodávajícímu písemně prostřednictvím e-mailu.

5.5    Pokud chce poškozenou zásilku kupující od přepravce převzít, je nezbytné poškození popsat v přepravním listu přepravce a ihned překontrolovat i obsah zásilky. Pokud bude obsah zásilky poškozený, doporučujeme zboží nepřebírat, případně převzít po důkladném zdokumentování stavu a poškození zboží (podrobný zápis v přepravním listu včetně fotodokumentace).

5.6    Kupující je povinen překontrolovat počet balíků na přepravním listu, který musí být shodný se skutečným počtem doručených balíků.

5.7   V případě, že se počet balíků na přepravním listu neshoduje s počtem doručovaných balíků, může kupující odmítnout zásilku převzít. Dopravce poté navrhne nový termín doručení kompletní zásilky. Náklady na nové doručení jsou k tíži dopravce.

5.8    Pokud kupující nekompletní zásilku přebere, musí tak učinit s písemnou výhradou, kterou zapíše do přepravního listu dopravce. Pokud tak neučiní, reklamace na chybějící balík/y nemusí být dopravcem dodatečně uznána. Zároveň kupující nahlásí reklamaci e-mailem prodávajícímu.

5.9    Pokud kupující zjistí jiné než zjevné poškození zboží, které je pravděpodobně způsobeno přepravcem, doporučuje se následující postup. Kupující informuje přepravce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy bylo zboží doručeno, a vyžádá si u přepravce sepsání zápisu o škodě a zpětné zaslání zboží prodávajícímu. Kupující nesmí se zbožím nijak manipulovat a musí zajistit uchování obalu, ve kterém mu bylo zboží doručeno. Kupující současně informuje prodávajícího o poškození zboží a zašle mu fotodokumentaci poškozeného zboží a obalu.

5.10   Kupující je povinen uhradit skutečné náklady dopravy (dopravné) i v případě, že zaslané zboží od přepravce nepřevezme, a to z důvodů na straně kupujícího.

6           Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

6.1    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady; má vlastnosti a hodí se pro účely, které prodávající uvedl; odpovídá jakostí a provedením vzorku, pokud bylo provedení podle vzorku určeno; je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje právním předpisům České republiky.

6.2   Nemá-li zboží uvedené vlastnosti, může kupující požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené; pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

6.3      Pokud nebude zboží nabízené v internetové obchodu označeno jako „použité“ nebo jako „bazarové“, bude dodané zboží nové.

6.4     Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím podle článku 1, odstavce 1.3 těchto VOP, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.5    Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnou kupujícím.

6.6      U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

6.7      Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

6.8   Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží, které nemění vlastnosti považované kupujícím za podstatné.

6.9    Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, neodborným zapojením a provozováním v rozporu s návodem výrobce ke zboží, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě.

6.10   Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Pro použité zboží strany sjednávají dobu pro uplatnění práv z vadného plnění v trvání šesti měsíců od převzetí.

6.11   Pro kupujícího podle článku 1, odstavce 1.4 těchto VOP se v případě vadného plnění sjednává, že výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné.

6.12    Reklamaci může kupující uplatnit u prodávajícího prostřednictvím e-mailu či dopisem doručeným na sídlo prodávajícího. Ve všech případech kupující přiloží fotodokumentaci poškozeného zboží a popis reklamované skutečnosti s uvedením čísla faktury.

6.13      Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

7           Závěrečná ustanovení

7.1     Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

7.2    Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek. Aktuální znění všeobecných obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího.

7.3    Dnem zveřejnění nových všeobecných obchodních podmínek se ruší platnost předchozích všeobecných obchodních podmínek, to však nemá vliv na již uzavřené kupní smlouvy.

7.4    Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou případnou pohledávku vůči prodávajícímu vyplývající z kupní smlouvy na třetí osobu.

7.5    Zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

8           Ochrana osobních údajů

8.1    Prodávající jakožto správce dat zpracovává osobní údaje kupujících v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ("GDPR").

8.2    Získané osobní údaje chrání vhodnými a dostupnými prostředky před zneužitím.

8.3  Osobní údaje kupujících používá prodávající výhradně k účelu, ke kterému jí byly poskytnuty, a není-li k tomu dán zákonný důvod, neposkytuje je třetím stranám.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.02.2020.